Antidetonating

Oznaèení EX je profesionální oznaèení, ochrana proti výbuchu, která je u¾iteèná pro pøístroje a ochranné metody nebo jejich souèásti a souèásti.

V souvislosti s velkými nesrovnalostmi ohlednì velikosti bezpeènosti v Evropské unii bylo rozhodnuto o harmonizaci stávajících hodnot v nìkterých èlenských státech. Jednotné zákony umo¾nily mnohem lep¹í a rychlej¹í tok zbo¾í mezi zemìmi EU. Tak je tomu tak Smìrnice o novém pøístupu, která se ukázala jako klíèové øe¹ení pro zlep¹ení spolupráce mezi èlenskými zemìmi.U oblastí s nebezpeèím výbuchu a zaøízení, která jsou urèena pro provoz v moderních zónách, je tøeba uvést dvì základní informace ATEX (z francouzské Atmosféry výbu¹né:- smìrnice 94/9 / EU ATEX95 Evropského parlamentu a Evropské rady (ze dne 23. bøezna 1994 v oddìlení sjednocení právních pøedpisù èlenských státù týkající se zaøízení, strojù a ochranných systémù urèených pro ètení v prostøedí s nebezpeèím výbuchu,- Smìrnice 99/92 / ES ATEX137 (ze dne 16.12.1999 upravující minimální pøání hostinského oddìlení ochrany a bezpeènosti ohlednì chování, pøi nìm¾ mù¾e dojít k výbuchu atmosféry.Ka¾dé potraviny EX by mìly být dobøe oznaèené a mìly by projít øadou testù, které trpí plánem, aby se odstranila jakákoli výrobní vada. Smìrnice Evropské unie, které Polsko obdr¾ely v roce 2003, striktnì vytváøejí a upøesòují pravidla výroby a pojmenování takových zaøízení.Nothing na bodì Atex naleznete zde.