Bezpeeny ivot jaroslaw

Bezpeènost je spokojená v ¹irokém smyslu, ka¾dý prvek jeho ka¾dodenní èinnosti. Vìnujeme v¹ak ka¾dodenní pozornost bezpeènosti, kdy¾ jednáme s elektøinou? Samozøejmì ¾e ne. Nepracujeme v¹ak ka¾dý den po celém bytì, v¾dy kontrolujeme elektrickou instalaci a konzistenci jejího vytvoøení.

Black MaskBlack Mask Skvělá maska, která odstraňuje černé tečky a obličejové trosky

Uzemnìní je èásteènì k dispozici pro bezpeèné pou¾ívání a také pro správné fungování obecnì srozumìného elektrického systému. Co jsou to?Ochranné vodièe jsou procesy, které spojují objekt, který je elektrifikován s rolí, zatímco v moderní mo¾nosti je náboj neutralizován. Ochranné uzemnìní je zárukou úrazu elektrickým proudem.Dva nejèastìji o¹etøované jsou PE a PEN, tj. PE (ochranný vodiè pou¾ívaný v souèasných instalacích TNS a PEN (neutrální ochranné vedení pou¾ívané v TNC nebo TNCS instalacích.K onemocnìní systému TNC dochází, kdy¾ PEN souèasnì provádí funkci neutrálního a ochranného vodièe. To znamená nic jiného ne¾ skuteènost, ¾e tento proces funguje, zatímco v jednoslo¾kových programech prochází proudem plného zatí¾ení a v tøífázových systémech je vystaven zatí¾ením vyplývajícím z asymetrie v sadì.Bez ohledu na pou¾itý kabel, pøi práci se smìrem není ¾ádné vtipy, mìlo by to být jemné. Skuteèné slovo "elektrikáø ne¹krtí", bohu¾el v reálném svìtì se neodrá¾í.Nyní, kdy¾ víte, jak se starat o va¹i bezpeènost, je také dobré poznat ovoce, které chybí.Nejèastìj¹ím dùsledkem nedostateèné ochrany zaøízení nebo jeho ¹patného výkonu je zásah elektrickým proudem.Vìdìli jste, ¾e tok proudu ve vhodném tìle s intenzitou nad 70 mA je ¾ivot smrtelný?Jaké nebezpeèí úrazu elektrickým proudem?V nejhor¹ím pøípadì dokonce i úmrtí, jinými cíli jsou srdeèní zástava, popáleniny, ztráta vìdomí, svalové køeèe nebo èásteèné spálení tkání.