Centralni sestava vysavaee lopatka

Je nemo¾né skrýt, ¾e práce lékaøe je jednou z nejviditelnìj¹ích profesí. Ka¾dý den urèují zdraví a ¾ivoty tisícù zamìstnancù si také nemohou dovolit dìlat chyby, proto¾e to má ve výsledcích fatální následky.

Samozøejmì, ¾e pøed nìkolika lety byli specialisté jen jedním úkolem: léèit své pacienty, nyní v kontaktu se zmìnami v okolí, èelit dal¹ím povinnostem - mít registraèní pokladnu nebo pøepnout na slu¾bu poèítaèového pacienta. Konec tìchto novinek je trochu slavný, proto¾e pøíli¹ mnoho pozná úkol sní¾it ¹edou zónu a zavést automatizaci do medicíny, co¾ s sebou pøiná¹í mnoho výhod. A zejména pro lékaøe star¹í generace, to jsou velmi stresující vìci, které se èasto musí nauèit od nuly.

Fiskální pokladna pro lékaøe tak na jednom zaèátku docela problém. Nikdy pøedtím s takovou kamerou neudìlali a jejich slu¾ba se stala pro nì nutností. Lékaøi, kteøí provozují své úøady, jsou povinni vést pokladny, jinak mohou èelit pøíli¹ velkým trestùm. A star¹í mu¾i nebo lidé, kteøí mají potí¾e se zasíláním SMS, jistì na zaèátku bytí s takovou pokladnou, jsou ohro¾eni strachem ze strany ¾alobce. Pro svatbu je dùle¾ité vidìt intenzivní kurzy, které je pøipraví na slu¾by registraèních pokladen. Malá pokladna novitus nano pracuje pro zdravotnictví. Je praktický, mobilní a dostupný k pou¾ití.

Dal¹í vìc je slu¾ba poèítaèového pacienta. Ve zvy¹ujícím se poètu center je spu¹tìn software, ke kterému musí lékaøi zadávat celý rozhovor s pacientem, léky, které mu byly napsány, a pak musí je¹tì tisknout pøedpisy a výpovìdi. Pro mladé lékaøe to není problém, proto¾e jsou obeznámeni s poèítaèi. Hor¹í pøípad se uká¾e pro star¹í generaci, která zøejmì nemusela být postavena s poèítaèem døíve, a najednou musí pacientku podporovat. Aèkoli zdravotnická støediska poskytují nìkolik dnù ¹kolení v moderních termínech, je to asi pøíli¹ málo pro ty, kteøí nemají poèítaèe. Praxe z nìj dìlá specialistu a po chvíli se s touto „èernou magií“ zabývají lékaøi, ale zpoèátku se urèitì setkávají s obtí¾nými situacemi.