Certifikovane turisticke produkty

V podmínkách vysokého zneèi¹tìní ovzdu¹í a / nebo nasycení potenciálnì výbu¹nými podmínkami je vhodné pou¾ívat praktická zaøízení a instalaèní øe¹ení vyhovující normám EU v platném znìní, ATxosphères Explosives s certifikací ATEX.

Varikosette

Instalace ATEX "instalace atex" - právní pøedpisyPovinnost zavést certifikaci a potøebu pou¾ívat certifikované zaøízení v prostøedí s nebezpeèím výbuchu (podniky byla zavedena smìrnicí EU è. 94/9 / ES.Pøedpisy týkající se ochrany proti výbuchu se týkají ve¹kerých elektrických a technických zaøízení a v¹ech systémù ochrany proti výbuchu, které se v systému pou¾ívají pøi práci na moøi, zemi a podzemí.

Zaøízení, na které se vztahuje smìrnice ATEXSmìrnice rovnì¾ pokrývá v¹echny stroje, pøístroje a kontrolní body, které provádìjí v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Ve skuteènosti by v¹echny pokrmy obdr¾ené v tìchto zónách mìly mít dobré certifikáty, stejnì jako celá instalace ATEX by mìla splòovat po¾adavky na informace.Souèástí smìrnice jsou pøístroje a zaøízení, na nì¾ se vztahuje certifikace, rozdìleny do dvou skupin. Dùle¾ité je zaøízení pou¾ívané v tì¾ebním prùmyslu (doly, druhé zaøízení v¹echny ostatní zaøízení. Existují zejména odluèovaèe instalací ATEX, které existují napøíklad v odvìtví døeva nebo barvy, a v¹echny filtry, pobyty a bezpeènostní vybavení v pra¹ných podmínkách.

Ka¾dý projekt je novou instalací ATEX zázemím nebezpeèí výbuchu, v souladu s právy zakotvenými v zásadì by mìla být postavena v souladu s ty informace, které pøi provádìní vedení, aby se minimalizovalo riziko výbuchu a zvý¹it hodnocení bezpeènosti a zaøízení (a ¾ivotní prostøedí, které hrají podmínky vysoce nasycený nebezpeèné látky.