Ekonomicka einnost co

LED nouzové osvìtlení je také vyu¾íváno v krátkých prostorách, kdy a ve vý¹kových budovách, nemocnicích, výrobních halách a ekonomických halách. Mezi nové systémy nouzového osvìtlení patøí evakuaèní osvìtlení, osvìtlení únikových cest, osvìtlení obytných prostor s rùzným nebezpeèím, panické osvìtlení jednoduchých zón a zálo¾ní osvìtlení. Nouzové nouzové osvìtlení LED je provádìno v modulech a èasto je uvádìno v kinech, nákupních centrech, restauracích, diskotékách a sportovních halách.

Pro lidi je zjevnì dùle¾itý vzhled nouzového LED osvìtlení - zelená obdélníková lampa s piktogramem, který zobrazuje obrys dveøí, následovaný bílou ¹ipkou a osobou bì¾ící podle jejího stylu. Znaèky na dal¹ích mo¾nostech nouzového osvìtlení se li¹í tím, ¾e se situace vyzaøuje uvnitø bílého obdélníku, který symbolizuje dveøe, a bílá ¹ipka oznaèuje smìr nouzového východu. Existují rùzné typy nouzového osvìtlení LED, i kdy¾ se obecnì li¹í v nouzovém osvìtlení a nouzovém únikovém osvìtlení. Je v¹ak tøeba zdùraznit, ¾e stávající bezpeènostní znaèky jsou stále v platnosti, ale novì instalované nouzové osvìtlení LED musí brát v úvahu nová oznaèení.

Nouzové LED nouzové osvìtlovací systémy jsou potøebné ve v¹ech veøejných zaøízeních a cílem jejich stavby je nasmìrovat v¹echny k bezpeènému sledování v pøípadì evakuace. Z tìchto dùvodù by mìla být chyba dobøe známa, proto¾e v evakuaèním osvìtlení pøichází technologie LED, tj. Svìtelné diody, které generují mnoho svìtla s ni¾¹í spotøebou energie. Jasnými výhodami diod emitujících svìtlo jsou nízká spotøeba energie, nízké napájecí napìtí, nízké energetické ztráty, malá velikost a vysoká úèinnost, vysoká ¾ivotnost a vysoká svítivost.