Fiskalni novitus nano instrukeni manual

Pøíjem z pokladny novitus lupo je nesmírnì dùle¾itý materiál a pro mana¾era i pro mu¾e. Prvním je povinnost vystavit takové doklady o prodeji, dal¹í by si mìli nìjakou dobu obdr¾et potvrzení.

Nane¹tìstí vìt¹ina z nás na pøíjmy nevìnuje moc pozornosti, co v moci úspìchù, které jsou nepøíjemné dùsledky. Jak dlouho mù¾eme tyto výtisky uchovávat v pokladnách, a také za jakých okolností mohou být u¾iteèné pro nás?

V úspìchu podnikatelù je potøeba pomìrnì jednoduchá. Mìli by mít kopie pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì auditu titulu státní pokladny. Proè, ale takový dokument pro zákazníka?Tento malý odpad mù¾e být v mnoha pøípadech velmi dùle¾itý. Známe-li význam pøijetí od pokladny a finanèní know, a to zpùsobem, který pøimìøenì ulo¾ení takový dokument, mù¾eme získat hodnì. Zachází jako první na sobì pøítomné ve formì, kterou chceme inzerovat výrobek zakoupili, nebo se vrátit ji také vzít své peníze. V takovém pøípadì prodávající nás po¾ádá o vystavení potvrzení - potvrzení inzerované transakce. Na jaké èasy musíme pøemý¹let o tom, kdy se pøi zpracovávání stí¾ností jedná o úètenku? Pokud kupujeme potraviny, mù¾eme o nich sdìlit a¾ 3 dny. Mnohem déle, mìli bychom mít tyto pøíjmy, které jsou dokladem o nákupu odìvù, obuvi, nábytku nebo elektronických zaøízení. Zde nám zákon umo¾òuje a¾ 24 mìsícù odhalit rozhodnutí a hlásit stí¾nosti. Právì vèas, proto¾e nemáme potvrzení, na¹e stí¾nost nebude pøijata. Èím rychlej¹í je hodnota produktu, který je inzerován, ¾e stejné významnìj¹í ztráty spojené s nedostatkem dùkazu takového prodeje.

Nezapomeòte tedy na pøíjmy, které nám musí prodávající bìhem nákupu poskytnout. Nezapomeòte také dokumenty zaøadit do objektivního opatøení. Mù¾eme vytváøet obálky, v nich¾ budeme instalovat potvrzení v chronologickém èase, na poslední polo¾ce mù¾eme nechat speciální krabici. Je dùle¾ité, aby dokument, který potvrzuje smlouvu, kterou jsme pøipravili, je chránìn, pokud je základem pro podání stí¾nosti.