Fiskalni pokladna beru ka

BacteFort

Nedávné zprávy v zákonì o DPH, které vstoupily v platnost od ledna 2015, zavedly potøebu provádìt vypoøádání s vyu¾itím pokladen mezi ostatními skupinami podnikatelù. Aèkoli nìkteøí podnikatelé jsou stále osvobozeni od povinnosti vydávat úètenky, instituce, které navrhují na¹e slu¾by jednomu klientovi, jsou povinny vypoøádat práci s pou¾itím registraèních pokladen.

Kdo musí být finanèní pokladnou?Pokladny jsou potøebné v podnicích, které jdou na samotné fyzické hlavy (B2C. Spoleènosti, jejich¾ roèní obrat nepøesahuje 20 000 PLN, nemají povinnost vydávat daòové pøíjmy. Pokud obchodník zahájí svou praxi v prùbìhu daòového roku, vzniká povinnost mít pokladnu, kdy¾ obrat pøevy¹uje 20 000 PLN. Stále existuje katalog èinností, které nepodléhají potøebì vydávat úètenky vydávané pokladnou.

Pomoc a povinnosti spojené s vlastnictvím registraèních pokladen.Ne¾ zaène podnikatel pou¾ívat pokladnu, musí tuto skuteènost nahlásit na na¹em daòovém úøadu spolu s adresou, kde bude doporuèena pokladna. Spolu s tìmito doklady musíte pøedlo¾it originální doklad o zakoupení pokladny a potvrzení o tom, ¾e zakoupená pokladna splòuje technické a provozní po¾adavky, které jsou známy v zákonì o DPH. Formální po¾adavky, které musí být dokonèeny pøed pou¾itím pokladny, jsou také kombinovány s pomocí, kterou si mù¾ete zakoupit v pokladnì. Úleva spojená s nákupem pokladny má a¾ 90% kupní ceny pokladny, ne v¹ak více ne¾ 700 PLN. Pokladník se musí také starat o jeho spolehlivý servis v autorizovaných místech, av¹ak servis pokladny nemusí být krat¹í ne¾ ka¾dých 25 mìsícù. Prodlou¾ení této sezóny mù¾e mít za následek potøebu vrátit slevu na nákup pokladny.

Registrací pokladny se rozumí nutnost vydávání originálních úètenek zákazníkùm a uchovávání kopií pøíjmù po dobu 2 let na konci úèetního období, ve kterém byly vydány. Pokladník musí i nadále tisknout periodické zprávy - denní, týdenní a mìsíèní - vyhotovené v pokladnì.