Gynekologa feminy

Gynekologie jde celou cestu vpøed. Existuje více a více nových zpùsobù, jak zpochybòovat lidské tìlo. Stále ménì invazivní a stále pøesnìj¹í. Velkým problémem mezi pohlavnì stykovanými ¾enami je rakovina dìlo¾ního èípku, která je samozøejmì v raných fázích detekce zcela léèitelná.

Koneckoncù, pokud si v¹imnete ru¹ivých pøíznakù, které mohou být klíèem k této nemoci, mìli byste se okam¾itì zaregistrovat na specialistu na kolposkop, abyste vylouèili nemoc. V dùsledku nedostatku záva¾nosti symptomù je pravdìpodobnì odstranìní dìlohy.

Takové vy¹etøení se provádí kolposkopem. Není divu, jako mikroskop se zrcadlem. Spekulum se vlo¾í do pochvy se správným vzorkem, aby se zkontrolovalo zabarvení ve vagínì. Tento mikroskop umo¾òuje dosáhnout trojrozmìrného efektu a zároveò zpùsobuje zvý¹ení po¹kození a¾ o desetinásobek, díky kterému bude gynekolog schopen øádnì vy¹etøit vaginální a cervikální stìnu a peèlivì posoudit, zda nedo¹lo ke zmìnám. Mìli byste být pøipraveni na vyhledávání. Gynekolog vám pravdìpodobnì poradí, jak se chránit pøed testem. Nejprve by mìl být jeden týden pøed plánovaným vy¹etøením propu¹tìn ze sexuálních kontaktù az gynekologických zku¹eností.

®ena, která se probudí s kolposkopem, obvykle sedí na speciální gynekologické ¾idli. Tento test je obvykle nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud jsou konce ru¹ivé pak gynekolog, mù¾e se rozhodnout vzít èást dìlohy, pak je potøeba jít pryè o jeden stupeò ve¹keré sexuální aktivity, proto¾e to bude silné cítit velmi obtí¾né nepohodlí. V tomto pøípadì jsou také dùle¾ité ergonomické parametry, proto¾e se jedná o poslední pracovní zaøízení.