Gynekologie a porodnictvi

https://dper24.eu/cz/

Kolposkop je základním nástrojem v knize gynekologa, a pøed zakoupením profesionální udìlat prùzkum. Pøi vytváøení výbìru optického zaøízení tohoto modelu, ¾ádat o názor fázových faktorù, které stojí & nbsp; nejsou v ¾ádném pøípadì není. & Nbsp; faktor nejdùle¾itìj¹í & nbsp; v¹ak mo¾né, ¾e za nízkou cenu Kolposkop mù¾e znamenat nízkou kvalitu, která se uvolòuje hanlivì situace image nestabilita a nedostatku software sbìraèe chùze po dùkladném vyhodnocení získaných obrazového materiálu.

Kvalita obrazu by mìly mít rozhodující kritérium pøi nákupu Kolposkop, proto¾e to je pouze parametry optického systému mají zásadní význam. Je to místo výroby intriky objektivu známého typu Kolposkop a podívat se na to, zda je optický systém má nìkolik re¾imù pøiblí¾ení, a dokonce, jak ¹iroká & nbsp; je rozsah zaostøení nebo ostøení. Pøesnost Kolposkop existuje více zvlá¹tì záva¾ný aspekt, a proto je tøeba zajistit, aby sbìraè pa¾i, a jen jednoduchý krok v jakékoliv rovinì. Správnì vyvá¾ené rameno pantografu a pou¾ití kvalitních pneumatických pohonù jsou dal¹ími základními rysy dobrého vybavení.

Co se týèe kolposkopové lampy, vynikající ¾árovky jsou ji¾ obhájeny anachronickými, ale velké mno¾ství svìtla a nabídka jeho regulace jsou stále dùle¾ité. Moderní diody v technologii LED mají ni¾¹í energetické nároky, co¾ prodlu¾uje ¾ivotnost lampy a odstraòuje nebezpeèí ohøevu zku¹ebního pole. Posledním dùle¾itým aspektem pøi nákupu kolposkopu je v¹ak ergonomie produktu, proto¾e vzhledem ke specifikaci povolání gynekologického lékaøe je tøeba v¹echny funkce dotyèného optického pøístroje obsluhovat v jediném kusu.