Hasici prostoedky pro ha eni po aru

Vodní pára je ¹iroce pou¾ívaným hasivem. Je vázán pouze v uzavøených plochách malé kubatury. Pou¾ití páry k uhasení ve snadných prostorech nedává ¾ádoucí výsledky. Pára má ¹patnou hmotnost i v podmínkách otevøeného povrchu, kde nedosahuje správné koncentrace ha¹ení.

Pøesvìdèeno je vyu¾ití vodní páry v bytech o objemu 500-520 m3. Pokoje by mìly být zavøené. Jakékoli netìsnosti sní¾í úèinnost potlaèení páry.Nejèastìji se vodní pára pøizpùsobuje ha¹ení po¾árù, které mohou vznikat v su¹árnách døeva, skladovacích prostorách hoølavých materiálù, na lodích, èerpání ropných produktù, v bytech s vulkanizaèními kotli nebo rektifikaèních kolonách.Pára, jako metoda ha¹ení po¾áru, se pravdìpodobnì pou¾ije k ha¹ení po¾árù pevných tìles, které nereagují s vodou za vhodných teplotních podmínek. Není v¹ak nutné pou¾ívat k ha¹ení po¾árù páru, pokud budou spalovací materiály v dùsledku vztahu s párou znièeny.Pou¾ití vodní páry k ha¹ení po¾árù sni¾uje koncentraci kyslíku do stavu, kdy je proces kouøení tì¾ký. Vodní pára rozpou¹tí hoølavé plyny ve spalovacím prostoru.Nejúèinnìj¹í a nejúèinnìj¹í je ha¹ení po¾árù nasycenou párou, která je nabízena pod tlakem 6 a¾ 8 atmosfér.Pára jako metoda ha¹ení po¾áru mù¾e být u¾iteèná pouze v posledních místnostech, které jsou skryté, aby se ujistili, ¾e je lidé nepou¾ívají. Pomocí plné tlakové hasicí páry by mohlo být smrtelné pro zdraví a dokonce i lidské.