Laboratorni poeitaeovy system

Zajímavý vliv na vytvoøení jména je polovina bitvy. Druhá èást je, aby se ujistil v¹echny úøední zále¾itosti, pøimìøené segregace, organizaci dokumentù v podniku tak, aby ve mnì po celou dobu budou muset najít dùle¾ité napø. V úspìch PIP a kontrolu jednotlivých lidí. Projekt usnadòující obchodní øízení mù¾e být pøevzat z integrovaných IT programù. Skupina programù Optima je mezi tìmi, kteøí mají rádi uznání u mnoha u¾ivatelù.

Zájemci mohou z programu vybírat program optima a vyzkou¹et jej z hlediska funkènosti, provést hodnocení rozhraní apod. Program mù¾e a mìl by být zakoupen na CD nebo online licenci. Demonstraèní verze je viditelná po dobu 60 dní. Program je urèen pro prostøedí Windows (operaèní systém Windows 7 (vèetnì mo¾nosti Startér, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2 a Windows Server 2008 R2. Doporuèené minimální rozli¹ení obrazovky je 1024x768. Správce systému je povinen nainstalovat program. Instalaèní proces pøedchází potvrzení záruky, licence a dal¹ích podmínek. Instalaèní program pak ovìøí, zda je poèítaè plnì nastaven pro zále¾itosti Comarch OPTIMA. Dal¹ím krokem je výbìr aktivních modulù. Dal¹ím krokem je výbìr aktivních modulù. U¾ivatel oznaèuje moduly, pro které byla zakoupena licenèní smlouva. Extrahované prvky budou moci pozdìji aktualizovat ve stavbì programu: Program / Utilities / Operators. Comarch OPTIMA je datová základna. Úspì¹nì, kdy¾ je u¾ivatel ji¾ nainstalován a snadný server je jeho konfigurace pro potøeby programu. Po opu¹tìní budovy nechcete poèítaè restartovat.