Lekaoskou pomoc var ava

Pøedpokládejme, ¾e chcete okam¾itou lékaøskou pomoc. Ne proto, ¾e by to vyhovovalo na¹emu tìlu, ale proto, ¾e jsme s polskou psychikou velkým problémem, je bezvýznamné, zda jsme pøi¹li k psychiatrovi, nebo vytvoøili známé du¹e v mysli na¹eho bytí nebo zdraví. V ka¾dém pøípadì náv¹tìva psychiatra, stejnì jako úspìch bìda nìjakému novému specialistovi, vy¾aduje vhodné pøípravy.

První termín pro psychiatra bude úplná konverzace. Budeme muset mluvit o na¹ich problémech, kdy¾ zaèali, jak jsme je poznali a co ovlivòují. Samotný okam¾ik rozbití se, schopnost se svìøit podivné ¾enì z nemoci, která nás trápí, je nesmírnì obtí¾ná. Proto, a pøemý¹let o tom, co jsme se rozhodli pøedat lékaøi. Nechceme jen zkoumat, jak skrýt stí¾nosti na¹ich pøátel od psychiatra, právì naopak. Aby nám lékaø pomohl úplnì, musí znát co nejvíce v¹ech prvkù souvisejících s nástupem na¹ich problémù, proto bude vhodné pøipomenout v¹echna mo¾ná fakta spojená s du¹evními ¾eleznicemi. Nemìli bychom být pøekvapeni, kdy¾ se psychiatr v pøísném prvku ptá na èleny své rodiny a pøátel.

Pøed první náv¹tìvou psychiatra je také vhodné zkontrolovat va¹i souèasnou dietu, léky a léèbu. Napøíklad akutní otrava methylalkoholem nebo velké infekce mohou vést k depresi, záva¾ný nedostatek vitamínu B1 mù¾e zpùsobit psychózu, nedostatek B12 zpùsobuje ospalost a bludy, chronickou bolest a hluk, a také mù¾e dojít k pøecitlivìlosti a emoèním výkyvùm. Psychiatr v projektu, který získá zdravý a úplný obraz o zdravotním stavu pacienta, se mù¾e rozhodnout poslat osobu, která je léèena, k dal¹ím testùm. To, co mù¾e být outsourcováno neurologovi nebo internistovi, mù¾e být stále nezbytné provést testy moèi a moèi. V mnoha pøípadech bude nutné provést kontrolu hlavy, která uká¾e úplný obraz mo¾ných oprav pøi instalaci lebky.