Oblast vybu neho nebezpeei pro eerpaci stanici

Významné disproporce v právních pøedpisech, které sni¾ují bezpeènost, zejména v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu nebo uhelného prachu, zpùsobily, ¾e bylo rozhodnuto o jejich harmonizaci vytvoøením pøíslu¹né smìrnice. Proto a ve zónách, které jsou pøímo vystaveny výbuchu, byla vytvoøena smìrnice ATEX.

Znaèka tohoto právního materiálu je uvedena ve francouz¹tinì, co pøesnì zní AtmosphereExplosible. Hlavním úkolem této smìrnice byla nejdùle¾itìj¹í minimalizace rizika výbuchu metanu nebo uhelného prachu v posti¾ených oblastech. V této souvislosti je mluvený dokument ¹iroce pou¾íván jak pro ochranné organismy, tak i pro pøístroje pou¾ívané v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Mluvím více o elektrických zaøízeních.V souladu s právními ustanoveními smìrnice ATEX mù¾e být nebezpeèí výbuchu ve vý¹e uvedených prostorách zpùsobeno skladováním, výrobou a pou¾íváním látek, které mohou zpùsobit údajnou explozi v kombinaci se vzduchem nebo s jinou látkou. V oblasti tìchto základen lze uvést pøedev¹ím hoølavé kapaliny a také jejich páry, jako jsou alkoholy, ethery a benziny. Kromì toho mù¾ete zahrnovat hoølavé plyny jako butan, propan, acetylen. Ostatní látky obsahují vlákna, jako je napøíklad cínový prach, hliníkový prach, døevìný prach a uhelný prach.Je v¹ak nemo¾né popsat v¹e, co je v tomto dokumentu vybráno. Proto pøi studiu tohoto normativního aktu obecnì je tøeba zmínit, ¾e ovlivòuje obecné podmínky a pøání v oddìlení stylù a nástrojù kombinovaných na výbu¹ných plochách. Podrobné informace lze v¹ak získat v dal¹ích dokumentech. Je tøeba si uvìdomit, ¾e jiné dokumenty, které upravují rozsah výbu¹ných zón metanovým nebo uhelným prachem, nemohou být v ¾ádném pøípadì v rozporu s doporuèeními ATEX.Mìlo by se také øíci, ¾e v¹echna zaøízení u¾iteèná v blízkosti ohro¾ených musí být v ideálním pøípadì oznaèena znaèkou CE, co¾ znamená, ¾e po¾adavek po¾adovaný pro provedení postupu posuzování shody provedeného notifikovaným subjektem.

Hallu Forte

Smìrnice o novém pøístupu (proto¾e smìrnice ATEX je tzv. V pøípadì nesouladu nástrojù ve výbu¹ných zónách naznaèuje, ¾e èlenský stát mù¾e pokraèovat v odnìtí takového zaøízení.