Odstranini prachu pomoci vodni mlhy

Odsávací systémy se pou¾ívají témìø v¹ude tam, kde dochází ke zneèi¹tìní pracovi¹» suchým prachem s velmi jemnými èásticemi. Tento typ technologického sbìru prachu se pou¾ívá pøedev¹ím v energetickém, keramickém, svaøovacím, kovovém, døevaøském, farmaceutickém a potravináøském prùmyslu, nejèastìji pou¾ívaným zaøízením pro odstraòování prachu je tzv. Lapaè prachu.

Jedním z hlavních problémù, které se mohou vyskytnout v obchodních kanceláøích, je opylování v¹ech typù výrobních procesù.Toto opylování pochází zejména z pùsobení jiného typu materiálu nebo pøi lití nebo pøenosu sypkých materiálù.Výsledný prach je bohu¾el extrémnì nebezpeèným tlakem na lidské zdraví. Èím men¹í je prach, tím záva¾nìj¹í je jeho ¹kodlivost. Nìkteré pyly jsou vysoce toxické a dokonce karcinogenní.Není známo, ¾e velká pra¹nost pracovního prostoru má být motivována jak zdravotními problémy, tak i profesními vadami. Pouze proto, ¾e je to tak dùle¾ité, aby se vzduch zbavil.

Aby byly systémy odsávání prachu úèinné, je tøeba pou¾ít místní odsávání. Stojí pøedev¹ím v kù¾i samonosných ramen, pøísavek nebo nìkterých kapot, které jsou umístìny v blízkosti zdroje zneèi¹»ujících látek.

Pravidelnì by mìlo být zaji¹tìno odstranìní ve¹kerého nahromadìného prachu. Tím se zabrání pohybu prachu a pádu. Kdy¾ se vrstva prachu skládá pøevá¾nì z podlahy ve výrobní hale, mìly by se pou¾ívat prùmyslové vysavaèe, proto¾e hromadìní prachu kolem zaøízení pøedstavuje velké riziko.Mimoøádnì presti¾ní systém sbìru prachu by v ¾ádném pøípadì nemìl hromadit elektrostatické náboje, proto¾e to mù¾e vést ke vzniku jiskry, která by navíc vedla k po¾áru.

Kromì toho je tøeba dbát na tìsnost spojù ve stavebnictví. Je dùle¾ité vìdìt, ¾e pøípadné netìsnosti zpùsobují exsudaci ¾eber a tím sni¾ují úèinnost odprá¹ení.