Poedznechavaci mosaz

Sbìraè prachu vyrobený spoleènì s principem sbìraèe prachu atex je plnì filtrován, pytlovaný, s øetìzovým dopravníkem, urèen pro prùmìrné a silné odpra¹ovací zaøízení s mo¾ností roz¹íøení v perspektivì.

Vy¹¹í frakce suroviny jsou oddìleny zejména v expanzní komoøe prachového sbìraèe. Vyprázdnìný subjekt je veden øetìzovým dopravníkem do rotaèního ventilu, co¾ zpùsobuje, ¾e výrobek je vytlaèován bez tlaku mimo filtr.

Bìhem bì¾ného provozu je prachový vzduch pøená¹en prostøednictvím hlavního potrubí. Poté je do sbìraèe prachu pøidán pra¹ný vzduch. Na vstupu do filtru jsou zpìtné ventily, které jsou vysoké v poøadí ka¾dodenního chodu sbìraèe prachu. Uzavøení klapky probíhá pøi vypnutém odsávacím ventilátoru.

Kdy¾ je vzduch ve vstupní komoøe sbìraèe prachu, zaène se roztahovat, co¾ umo¾òuje, aby tì¾ké frakce dosáhly dolní èásti trychtýøe. Materiál shromá¾dìný na dnì prachového sbìraèe se pøená¹í pøes øetìzový dopravník do místa pro odstraòování materiálu. Pod místem sbìru materiálu je otoèný ventil, který zpùsobuje, ¾e je výrobek odtlakován mimo sbìraè prachu. Frakce, které neklesly na spodní èást filtru, jsou smìrovány na filtraèní pouzdra. Poté, co se dostanete pøes filtraèní vaky, èistý vzduch spadne do výstupního kanálu ze sbìraèe prachu.

Na hlavì v¹ech modulù je vybrán regeneraèní ventilátor s výkonem 1,1 kW nebo volitelnì 2,2 kW, který umo¾òuje vyèi¹tìní sáèkù vytvoøením proudu vzduchu se zpìtným smìrem prùtoku podle nainstalované sekvence. Rekuperaèní motor ventilátoru má brzdu, která zabraòuje návratu ventilátoru po dokonèení, co¾ ovlivòuje maximální úèinnost procesu èi¹tìní a minimalizuje úroveò hluku. Rekuperaèní ventilátor je umístìn hlavnì pro provoz 50 Hz, který je vhodný pro motor s výkonem 1,1 kW. Mù¾ete v¹ak maximalizovat úèinnost ventilátorù na èi¹tìní a¾ do 60 Hz, co¾ je mo¾né s volitelnými motory o výkonu 2,2 kW. Filtraèní sáèky v sbìraèi prachu jsou vyèi¹tìny bìhem výroby (on-line i po jeho vypnutí.