Poekladatelska agentura

Na¹e pøekladatelská agentura zamìstnává pouze praktické a vysoce kvalifikované pøekladatele, kteøí pøistupují ke ka¾dé práci dobøe. Pøed zahájením spolupráce informujeme spotøebitele o odhadovaných nákladech a dobì dokonèení.

Zaruèujeme nejvy¹¹í tøídu pøekladù a estetiky, nízké ceny. Od nìkterých zákazníkù bereme velkou dùvìru. Na¹e pøekladatelská spoleènost Kraków zastavuje ústní i písemný pøeklad. Specializujeme se na èasté a trvalé pøeklady. Jsme znepokojeni pøekladem právních a obchodních dokumentù, korespondence a odborných textù. Udr¾ujeme plné uvá¾ení informací vydaných v textech poskytnutých klientem. Máme odpovídající certifikáty, které potvrzují nejlep¹í kvalitu poskytovaných slu¾eb. Nabízíme také pøíle¾itost soukromým hlavám a institucím. Seznámíme se s nejnovìj¹ími metodami podpory pøekladù pro produkci. Zákazníci si mohou objednat objednávku ve vlastní firmì nebo prostøednictvím internetu. Nabízíme druhy tlumoèení: simultánní, konsekutivní, odjezdové a vyjednávací. První z nich se bì¾nì pou¾ívá bìhem konverzace. Nevy¾aduje dal¹í technické vybavení. Vyznaèuje se rychlostí a pøesností. Doká¾e dokonale vyjádøit emoce mluvèího. Konsekutivní tlumoèení je naopak pøijímáno bìhem vernisá¾í, cvièení a kurzù. Pøeklad a pùvodní text jsou pøelo¾eny. Bìhem výletù a studijních pobytù jsme schopni vybudovat externí pøeklad. Poté se pou¾ívají profesionální a profesionální pøekladatelé. Pøekladatel hraje roli vyjednavaèe v úspìchu vyjednávacího pøekladu. Pøekladatelská agentura také nabízí pøeklady: standardní, pøísahu a literaturu. Specializuje se také na pochopení informátorù, prùvodcù a dialogových dopisù. Kromì toho nabízí konferenèní tlumoèení, co¾ je docela výzva pro lidi v kanceláøích, kteøí se zastavují profesionálním pøekladem. ®ádá také o odborné pøeklady: technické, lékaøské, IT, chemické, finanèní, obchodní, marketingové a právní. Srdeènì Vás vybízíme k roz¹íøení okruhu na¹ich spokojených zákazníkù!