Poipravit kolo pro trasu

Silnièní cyklistika je skvìlý sport, který dosáhne jeho podporovatele témìø v ka¾dé vìkové kategorii. Vìt¹ina cyklistù pou¾ívat ètyøkolky pouze v okam¾iku pru¾iny jako silný a pohodlný zpùsob, jak cestovat se uèit a praxi, a v zimì, v dùsledku obtí¾ných podmínek v dálce, které chtìjí, aby opustili pøi pomy¹lení automobilù a veøejné dopravy. & Nbsp; Nicménì, øádná pøíprava na kole a já se pøizpùsobení se podmínkám na tratích, s názvem dùle¾ité a rádi pou¾ívají jednostopých vozidel za celý rok, ale ne v prùbìhu cyklu. A proto, co by se mìli vybavit cyklistice byl také jemný v zimì?

Grey BlockerGrey Blocker Efektivní způsob, jak zastavit zesílení

Vhodné obleèení. Nepamatuji si teplý kabát nebo sako, právì naopak. Obvyklá kurta zpùsobí, ¾e (obzvlá¹tì pøi pohybu velkého mno¾ství kilometrù se na¹e tìlo potøí docela hodnì a su¹ení potu pod plá¹tìm skuteènì povede k ochlazení tìla. Nejkrásnìj¹í øe¹ení v této podobì bude nosit termoaktivní spodní prádlo. Jeho úèelem je pøená¹et pøebyteènou vodní páru a vlhkost ze známého tìla, tak¾e nebudeme cítit vlhkost a to nebude studené. Navíc nìkteré termoaktivní spodní prádlo má nìjaký druh membrány, který je utìsnìn, co¾ má chránit tìlo pøed chladným vìtrem. Mìli byste také skladovat na chladné boty a mít mo¾nost mít dal¹í pár pono¾ek. Osobnì doporuèuji pono¾ky s nejdùle¾itìj¹ím podílem obsahu vlny, a to díky tomu, proè nepou¾íváme chlad. Je také vhodné mít cyklistické rukavice. Dobré firmy nabízejí dvouvrstvé rukavice: první vrstva je proto vodotìsná a zbývající úèinnì zachovává teplo v rukou.Pøíprava motocyklu. Stejnì jako auto, kolo a vy¾aduje speciální zimní doplòky, které nám zajistí praktickou a pohodlnou cestu. Nejdøíve jsou to zimní pneumatiky a blatníky a také za extrémních podmínek øetìz. Nemù¾ete zapomenout na skuteènost, ¾e v zimì temnota klesá na výkon rychleji, a proto se doporuèuje dal¹í osvìtlení a oslnìní.

Mám pøíle¾itost, aby vý¹e uvedená pøíruèka uèinila nerozhodnou cyklisty vìdomí toho, ¾e cyklistický èas nikdy nedojde s pádem prvního snìhu a pomohl pøi rozhodování o tom, jaké pøíslu¹enství potøebujeme k bezpeènému pou¾ití tohoto dopravního materiálu bez ohledu na poèasí. Koneckoncù, jízda na kole je nejen zábava, ale i sport, díky èemu¾ budeme i nadále trénovat.