Pokladna elzab youtube

Podnikatelé, kteøí provozují obchodní kampaò, ve které pou¾ívají registraèní pokladny, musí splnit mnoho po¾adavkù. Nápoje z nich mají za cíl mít papírové role s kopiemi pøíjmù v období známém v normálním naøízení, které bylo roz¹íøeno o rok 2013.

Prolesan Pure

Do 31. prosince 2012, na základì naøízení ministra financí z roku 2008, platilo pøechodné období, ve kterém mají být kopie pøíjmù uchovávány po dobu dvou let. Od poèátku roku 2013 do¹lo ke zmìnì ukládání pøíjmù z pokladny a prodlou¾ení o pìt let. Daòoví poplatníci, kteøí v roce 2013 evidují prodej na finanèních èástkách, by mìli poøídit kopie pøíjmù dokumentujících tr¾by za roky 2012 a 2011, zatímco døívìj¹í kopie pøíjmù mohou být trvale znièeny. Musí v¹ak mít jednak skuteènost, ¾e archivované kopie pøíjmù z roku 2013 musí být uchovávány do roku 2018, proto¾e pìtileté období se poèítá od konce kalendáøního roku, ve kterém uplyne lhùta pro platbu danì.Proè je nutné uchovávat kopie fiskálních pøíjmù po dobu pìti let? Za prvé, vzhledem k uvedenému, je doba omezení daòové povinnosti pouze pìt let.Existuje mnoho obav, ¾e archivování kopií pøíjmù prostøednictvím tìchto pùjèek je pøínosné. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e pìtiletý èas je úkolem pro správnost daòových vypoøádání. Kopie pøíjmù jsou jediným dokladem, který dokumentuje prodej, jeho cenu a daòové sazby.Výlet si v¹ak zaslou¾í skuteènost, ¾e aèkoli zákonodárce uvedl urèitou lhùtu pro archivaci kopií rolí s finanèními pøíjmy, neuvádí formu, ve které by mìly být no¹eny. Nejlevnìj¹í fiskální pokladny v Krakovì ukládají papírové pøíjmy. & Nbsp; & nbsp; Dùle¾itìj¹í pokladny s roz¹íøeným modulem mají potenciál archivovat elektronické pøíjmy. Je tøeba také pøipomenout, ¾e ani likvidace podnikatelské èinnosti v ¾ádném pøípadì nezpro¹»uje podnikatele ze zákonné povinnosti uchovávat kopie pøíjmù z pokladen.