Pokladna lod

Pokladna novitus je nezbytná pro osoby, které zøizují dal¹í podnikatelské aktivity a jejich pøíjmy pøevy¹ují hodnoty, které si objednalo Ministerstvo financí.

V systému dne, by mìl být vydán potvrzení o v¹echno, co koupil zákazník, co¾ je základem pro stí¾nost pro kupujícího, a pro dámu, která zpùsobuje ekonomickou èinnost je dùvod, aby se vzdal s daòovým titulem.

Pro jeho vytvoøení je vhodné tisknout denní - mìsíèní fiskální zprávy a mìsíèní - mìsíèní fiskální zprávy. Fiskální zpráva (nebo denní nebo mìsíèní je dopis, který je vyti¹tìn v pokladnì, co¾ má za následek údaje jako smìr a sazby danì v urèitém èasovém období (den nebo celý mìsíc, pøièem¾ uvedené daòové sazby a tr¾by jsou z danì odeèteny. Úèelem této zprávy je ukázat denní nebo mìsíèní hrubý pøíjem s podrobným popisem rùzných sazeb zdanìní DPH.

Kdy tisknout reporty pokladny?

Jak ji¾ bylo zmínìno, existují dva zpùsoby fiskálních zpráv: dennì a mìsíènì. Jak naznaèuje jeden název, zprávy z pokladny se dennì a jednou za mìsíc promítají za úèelem jejich úèinnosti.

Denní fiskální výkaz je k dispozici na konci prodeje v urèitý den, do jeho výsledku, tj. Do 24:00. Je v¹ak mo¾né tisknout pozdìji, ale pøed prvním prodejem na druhý den. Je v¹ak tøeba vzít v úvahu, ¾e výtisk po 24:00 bude mít jiné datum. Denní fiskální zpráva nám uká¾e celkovou èástku, za kterou byly výsledky tohoto vìdomého dne prodány.

Daòový úøad musí a mìsíèní daòové zprávy. Mìsíèní fiskální zprávy musí být zpracovány na kvìtnový efekt a¾ do pùlnoci, pøed prvním prodejem na dal¹í den, který zaèíná pøí¹tí mìsíc. Mìsíèní zpráva je dopis vydaný na pokladnì, který obsahuje v¹echny døíve vyti¹tìné denní zprávy. Taková zpráva nám ukazuje výkaz zisku v daném mìsíci. Mìsíèní zpráva se provádí pouze jednou v kvìtnu.

Pokud je denní nebo mìsíèní zpráva pøipravena po pùlnoci, nicménì pøed prvním prodejem a zprávou bude je¹tì jednou, nebude nic nervózního, proto¾e není tøeba pøedkládat øe¹ení v poslední otázce.