Povinna pokladna od boezna 2015

Provozujeme obchod, ve kterém je obrat zaznamenán pomocí pokladny. Velmi èasto se zákazníci chtìjí vìnovat zakoupenému zbo¾í v cizí mìnì, obvykle v eurech. Je registrace v pokladnì v jiné mìnì mo¾ná?

https://neoproduct.eu/cz/ling-fluent-efektivni-metoda-uceni-cizich-jazyku/

V kontaktu s umìním. 111 par. 3a odst. 1 zákona o DPH, evidenci pomocí registraèních pokladen, daòoví poplatníci z DPH jsou povinni vytváøet výtisk daòového dokladu nebo faktury z jakéhokoli prodeje a vydat ti¹tìný dokument zákazníkovi.

V § 10 odst. 1 bod 14 naøízení o technických podmínkách, také v § 8 odst. 1 bod 14 naøízení o pokladnách, který obsahuje informace, které by mìly být splnìny na základì daòového dokladu, musíme nutnì znamenat mìnu, ve které je prodej zaznamenán, alespoò za celou hrubou èástku prodeje.

Hlavní kritéria a technické podmínky, které musí být v pokladnách splnìny, se zaznamenají, aèkoli v rozsahu 2 naøízení o technických podmínkách.

Tak, v øádu § 14 odst. 1 tohoto zákona prodejního programu podniku by mìl mít, mimo jiné, Funkce: umo¾òuje zavedení daòové poplatníky pøejmenování mìnu, ve které se zaznamenávají na prodej, nebo jeho zkratku, stejnì jako programování zmìny dopøedu zadáním èasu zmìny; ¹etøí èas a doba uchovávání zaèít vedení záznamù o prodeji v budoucnu mìnì ve fiskální pamìti, jako¾ i pøemìna souètu vý¹e hrubého prodeje dlouhodobého mìnì, je výsledkem pøemìny s podáváním prùbìhu a vyøízení platby musí být zahrnuty do daòového pøíjmu fiskální logo s logem mìn ; Výpoèet musí být provedeno s pøesností ne ménì ne¾ ¹est desetinných míst, a výsledek pøevodu musí být zaokrouhlena na dvì desetinná místa.

Kromì zkratky názvù cizích mìn jsou u¾ívány oznaèení Polské banky Polska.

Proto, pokud daòový poplatník bude prodávat výrobky spotøebitelùm, kteøí platí hodnotu v cizích mìnách, pak musí být zpravidla schopen zaregistrovat pokladnu, uspoøádanou v závislosti, která zajistí pøevod mìny.

Se stavem, který byl pøítomen v otázce lze usuzovat, ¾e cena zakoupeného zbo¾í pøijaté v plánu ¾ít v eurech více ne¾ kdy bude hodnota zakázky je uvedeno v amerických dolarech. Pravidla øíkají, ¾e neupravují problematiku danì z pøidané hodnoty, která se smìnný kurz, musíme akceptovat èástku pøevodu o zlotého vùèi euru.