Roli vychovy rodieu

Nonacne

Pozvat pøíbuzné a rodinu, chceme pøedvést na¹e kulináøské mo¾nosti. Jak zapùsobit na hosty sofistikovanou veèeøí, veèeøí nebo svazkem chutných obèerstvení?

Najdìte vá¹eò v sobìPokud jste na nìèem opravdu dobrý, musíte se mu líbit. A ¾e se budeme probouzet s vaøením, mìli bychom trávit tolik èasu na kontrolu. Stojí za to koupit dobré prùvodce, knihy a sledovat kulináøské programy.Praxe je perfektníSeznamování se s novými pravidly stojí za to okam¾itì zaèít pracovat. Ani¾ bychom vìdìli, nebudeme se stát dobrými kuchaøi. Bìhem vaøení získáme nejen nové, nejvýhodnìj¹í pro nás peeling a øezání techniky, ale také uèíme se velké a pøipravené pøipravit i ty nejtì¾¹í jídla.Správné vybaveníPokud se chcete stát profesionálem, musíte investovat do nejvhodnìj¹ího vybavení. Namísto nákupu populárních a rychle se znièících no¾ù je lep¹í investovat do speciálního øe¹ení, jako je napøíklad krájeè kouzel. Budete potøebovat jak dobrou kamennou maltu, tak profesionální domácí robot a sadu hrncù. Doplnìkem v¹ech pokrmù je vysoký stolní nádobí, které vytvoøí pøízvuk, který korunuje na¹e úsilí. Potì¹íme mu¾e nejen s chutí, ale zároveò s nádechem na¹ich pokrmù.cestovníNejlep¹í je hledat kulináøské inspirace, kdy¾ cestujete v rùzných zemích a zemìpisných oblastech. Nejlep¹í kuchynì je ta, která je ponoøena do charakteru a umìní skupiny. Získané recepty pak mù¾ete pou¾ít v na¹í kuchyni. Nebojte se pou¾ívat tzv fúzní kuchynì - kombinujte recepty z bohatých, èasto i nejrùznìj¹ích regionù. Pak budeme pracovat na na¹í domácí jedineèné sérii receptù, které potì¹í i ty nejobyèejnìj¹í hosty.