Rozvoj rodinneho podniku v polsku

Forte Love

Subiekt Ignacy Rzecki v¹echno napsal v cache. V posledním, ve kterém jste zaznamenali prodejní záznamy. Jeho prodejna v¹ak nemìla pouze ovoce a výrobky, napøíklad malý automobilový velkoobchod, kde samy brzdové kotouèe samozøejmì ¾ijí nìkolik desítek typù. Psaní v notebooku nevyøe¹í problémy moderního podnikatele, zvlá¹tì pokud máme velice úèinnou skladovací techniku, co¾ je sklad s vysokou zátokou. Jak se s tímto formuláøem zabývat?

Slu¾ba pochází z firmy Comarch, nápoj od nejvìt¹ích vývojáøù softwaru na domácím trhu a skladi¹tì, které poskytuje. Jedná se o jedineèný a mnohem pokroèilej¹í software erp, který usnadòuje záznam ulo¾ených dokumentù a produktù. Jsou umístìny dva moduly - Comarch WMS Management a Comarch WMS Warehouse, které spolu dokonalé fungují spoleènì a jsou dokonalým øe¹ením pro manipulaci s velkým skladem.

První modul je základem katalogu a zaji¹»uje tvorbu digitální verze èasopisu. Taková elektronická struktura, pøesnì odpovídá na¹í aktuální verzi, umo¾òuje prostor pro nìkteré výrobky, regály a dokonce i dopravní prostøedky, jako jsou palety. Mù¾eme vytváøet dispozice pro skladovatele, definovat hodnoty minimálních a maximálních stavù, nastavit významy pro urèité zbo¾í. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je prodlou¾ení skladové ruky. Poskytuje vám mo¾nost poøádat recepce a uvolnìní, vytisknout potøebné dokumenty a dokonce i ¹títky. Jedná se právì o doplnìní základního úkolu vydávání, pohybu, pøijímání a inventarizace zbo¾í. Tento prvek vyu¾ívá dispozice vydané zamìstnavatelem, které zjednodu¹ují celý proces správy skladu.

WMS úlo¾ný program zaji¹»uje plnou integritu s Comarch ERP, av¹ak dùle¾ité prvky obou systémù jsou od sebe oddìleny. Taková spolupráce v radì obchodních dokumentù, a nikoliv historické údaje, umo¾òuje oddìlit vedení skladu a úèetní operace.