Rozvoj technologii a socialni zminy

V nových èasech, spolu s technologickým kurzem, jsou aktivity, které se pøipravují na poslední okam¾ik, obtí¾né, zastaví se. To v¹e díky vysokému pokroku, který se koná ka¾dý den na národní pohled.

Nikdo není pøekvapen rozhovory, které probíhají pøi udr¾ování mobilního telefonu - pro generace, které se narodily v posledních desítkách let, je nedostatek mobilního telefonu prostì nemo¾né si pøedstavit. Tento pøíklad vlajkové lodi proto ukazuje transformaci, která existuje v úzké úèasti.

Technologický rozvoj je v¹ak také nástupem moderních vymo¾eností ka¾dodenního ¾ivota, jako¾ i postupného zlep¹ování stávajících vìcí z dávných dob. Pøíkladem mù¾e být skvìlá kamera z mnoha desetiletí. V souèasné dobì jsou trendy, které tvoøí tento styl audiovizuální techniky, jejich postupná miniaturizace. Proto má pøedev¹ím zvý¹it pohodlí jejich pou¾ívání, které bude viditelnìj¹í bez ohledu na moment.

Miniaturizace, kterou ne ka¾dý vìnuje pozornost, má také svùj druhý prvek - mù¾e ohrozit pocit soukromí. V jakém druhu - zvídavý skeptik se zeptá. Napøíklad, napøíklad tím, ¾e namontujete cíl do místností, o kterých bychom nemìli podezøení, ¾e by v nich mohli najít záznamníky obrazu.

Mikroskopické kamery, proto¾e jsme se ji¾ dostali do tohoto stavu miniaturizace, mohou být ni¾¹í ne¾ hlava hlavy. Díky tomu mají vdìèný nástroj pro kvazi ¹pioná¾e. Samozøejmì, pro obyèejné, obyèejné lidi, to jde jako fikce. Pokud v¹ak vezmeme v úvahu mo¾nost registrace takové kamery takovou kamerou, její¾ úèastníci by nechtìli, aby nìkdo vìdìl o jejím výskytu, pak na ka¾dou hypotézu dopadá lehce odli¹né svìtlo.

Mikroskopická registrace obrazu mù¾e být dokonce pro ekonomickou inteligenci, pro prohlí¾ení man¾ela, který je podezøelý z nevìry nebo pro sledování èasu v daném mìstì jako alternativní monitorování. Bez jakéhokoliv dùvodu pro systém pou¾ití bude mít mikroskopická kamera u¾iteèné zaøízení pro záznam obrazù v¹ude, kde tradièní buòka není schopna existovat.