Skladovani potravin pro poe iti

Slu¾ebník potøebuje tøi vìci. Kyslík, pití a jídlo. Stejnì jako vzduch a voda se èasem nezhor¹ují, jídlo ztrácí svou hodnotu. Maso pøestane zastarávat a zavádí smrad, èervy jsou tvarovány v p¹enici a plody hnijí. Po mnoho tisíc let lidé hledali zpùsob, jak ukládat potraviny takovým zpùsobem, ¾e budu jíst co nejdéle.

Zpùsoby skladování potravinPlán hodnì: solení masa, su¹ení v teple, kouøení. Uzavøení ve specifických hlinìných kamenech, zmrazení, moøení, moøení a podobnì. Dne¹ní etapy zaèaly balit jídlo ve vakuu. Balièi vakuových cen se pohybují z tøi sta pìkných a umírají v devíti tisících zemích. Nejlevnìj¹í modely zabalí pouze na¹e potraviny a ty nejdùle¾itìj¹í také nabízejí mo¾nost regulovat teplotu a vaøit jídlo v moderním re¾imu.

Jak vytváøí balicí stroj?Ka¾dý balicí stroj má bez ohledu na svùj typ vhodnou strategii. Èerpadlo je pova¾ováno za zaøízenía tìsnicí pásek pota¾ený teflonem. Nasává vzduch ze støedu obalu tak, aby se plasty utìsnily a udr¾elya zároveò svaøuje okraj tak, aby se vzduch nedostal do postupu. Souèasný styl je nyní spojován s chlebem, masem, zeleninou a sýrem. Je to v¹ak poslední velmi pohodlné øe¹ení. V závislosti na typu potraviny mù¾e být ¾ivotnost výrobku a¾ 4krát del¹í. Napøíklad, vaøené tìstoviny se pou¾ívají k jídlu po dobu asi tøí dnù, zatímco toto vakuovì balené tìstoviny trvá a¾ 12 dní. Vakuové balicí stroje se v mnoha prodejnách nepou¾ívají. Takové zaøízení mù¾e být napsáno v ka¾dém domì. Vakuové balení je velmi hospodárné øe¹ení. Nákup sto speciálních ta¹ek pro balení potravin je nákladem pouhých 40 zlotých. Díky tak malým nákladùm mohou být potraviny, které chceme pou¾ít jako doklad o dovolené, skladovány po del¹í dobu ne¾ ve sklenici nebo v plastové krabièce, kterou lidé, kteøí slou¾í k práci, snadno pou¾ívají.