Slicer pro stavbu

V¹ichni oceòujeme pokrmy a instituce, které nám nìjakým zpùsobem pomáhají ve výrobì, nebo alespoò zjednodu¹ují na¹i práci. Nápoje z takových zaøízení, které vám umo¾òují pracovat, jsou kouzelnický krájeè 310p. Dá se øíci, ¾e je to jedineèné gastronomické zaøízení, které je ¾ádoucí ve v¹ech stravovacích zaøízeních, v obchodì a více v domácnostech.

Øezání rùzných výrobkùJe tì¾ké si pøedstavit obchod s potravinami, který taková zaøízení nemá. Souèasná generace nekupuje vytu¾ené maso nebo sýr za kilogramy, proto¾e to není taková potøeba, proto¾e obchody neustále doporuèují ¹irokou ¹kálu tìchto výsledkù. Tak¾e by bylo zbyteèné kupovat velký obsah potravináøských výrobkù, kdy¾ býval v PRL. Magnetický krájeè 310p poskytuje rychlý servis pro velkou èást spotøebitelù v zájmu. To sní¾í efekt do symetrických øezù, které vypadají velmi atraktivnì. Slicery jsou urèeny pro øezání rùzných potravin. Mù¾ete jej pou¾ít k øezání mìkkých výrobkù, a to i pøi støední mìkkosti, a dokonce i tvrdé nebo suché. V¹echny øezané podle pøání zákazníka, proto¾e zmìna tlou¹»ky øezání je tmavá a velká.

Hear Clear Pro 2

V¹e chce od no¾eÚèinnost øezání vy¾aduje ostrost no¾e. Krájeè 310p ve své konstrukci má oøezávaè, který umo¾òuje ostøení no¾e. Øezací nù¾ je pohánìn motorem ¹nekovým pøevodem. Øezací stroj tak efektivnì øe¾e výsledek na celé plátky a¾ do tlou¹»ky 16 milimetrù. Zaøízení je v rámu homogenní a bezpeèné. Bìhem øezání není tøeba lisovat krájený potravináøský výrobek, proto¾e se hojí na principu gravitace. Pøi øezání staèí pouze posunout podávací stùl pomocí dr¾adla pøilo¾eného ke stolu. Nástroj je velmi hygienický a zdravý, proto¾e v¹echny jeho prvky, které se kombinují s nakrájeným jídlem, jsou pøipraveny z nerezové oceli. Znamená to, ¾e není mo¾né, aby z øezaèky pøi¹la rez. V¹echny prvky srá¾eèe jsou poji¹tìny proti korozi, tak¾e je dùle¾ité jej vyèistit bez strachu z va¹eho zdraví. Udr¾ujte je èistou a mo¾nost demontá¾e øezaèky je rychlá a snadná.