Slu by zakaznikum

Pokud jste vlastníkem jakékoli prodejny nebo stravování, víte, ¾e rychlost slu¾by pro mu¾e je osamocená z nejdùle¾itìj¹ích úkolù, které potøebujete splnit. Nikdy jste v¹ak netu¹ili, ¾e velký dopad na tento rozsah nejen¾e dr¾í rychlost pøípravy objednávky, ale i samotné zavedení øádu do plánu a jeho umístìní do fiskální kapsy.

Pokud je vá¹ dùm vybaven starými nebo málo pokroèilými èi zastaralými penìzi, tato øada významnì prodlu¾uje dobu zákaznického servisu, co pøesnì se dìlá pro jeho spokojenost a jeho zpìtný odchod ze slu¾eb, které jste poskytli!Na¹tìstí je na trhu je¹tì více zaøízení a stravovací prùmysl mù¾e vyu¾ívat stále více technologicky vyspìlých øe¹ení, která pøímo odkládají situaci poskytovaných slu¾eb! A právì s touto prací, která má v plánu zlep¹it kvalitu stravovacích slu¾eb, pùsobíme. Musíme se nabídnout z nejpokroèilej¹ích èí¹nických a barmanských produktù - programu Gastro Pos Demo.Vyu¾ití je nejen intuitivní, je to stále více a více jako tradièní pokladna, tak¾e hosté nebudou mít problémy s pøizpùsobením se novým øe¹ením! Kromì toho celý plán funguje v dotykovém systému, který poskytuje jednoduchý a pøedev¹ím velký výbìr zakázek. Také identifikace èí¹níka se vyznaèuje znaèným technickým pokrokem a snadným pou¾itím, proto¾e se provádí zadáním kódu, který je vhodný pro konkrétního zamìstnance, nebo je¹tì jednodu¹¹í, pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos je jednoznaèný "Musí mít", pokud chce být pøítomen na zákaznickém servisu na poslední globální úrovni! Gastro Pos se pou¾ívá a oceòuje v mnoha skvìlých restauracích a pohodlných barech! Neváhejte a udìlejte si své místo na vy¹¹í úroveò!