Smirnice eu ponechava 35 dni

Smìrnice EU Atex stanovuje základní po¾adavky, které musí existovat u v¹ech výrobkù, které jsou urèeny pro pou¾ití v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Souvisí standardy funkènì se zásadou stanovenou specifické po¾adavky. V rámci vnitøních pøedpisù v èlenských státech jsou regulovány po¾adavky, které nejsou specifikovány smìrnicí ani vnitøními normami. Vnitøní pøedpisy se nesmìjí li¹it od ustanovení smìrnice, ani¾ by se po¾adavky stanovené smìrnicí mohly zpøísnit.

Smìrnice Atex byla zavedena do údr¾by, aby se minimalizovala rizika spojená s pou¾itím jakéhokoliv materiálu v oblastech, kde mù¾e trvat potenciálnì výbu¹ná atmosféra.Výrobce nese plnou zodpovìdnost za to, zda urèitý výrobek podléhá posouzení spolupráce z dùvodù atex a pøizpùsobení daného produktu souèasným normám.Pro produkty, které jsou umístìny v zónì nebezpeèí výbuchu, je po¾adováno schválení typu Atex. Potom existuje oblast výbu¹ného nebezpeèí tam, kde jsou získávány, pou¾ívány nebo skladovány látky, které v kombinaci se vzduchem vytváøejí výbu¹né smìsi. Zejména jsou kapaliny, plyny, prachy a hoølavé vlákna pøizpùsobeny skupinì tìchto látek. Mohou to být napøíklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylen, uhlí, prach z døeva, zinkový prach.Výbuch má za následek úspìch, jak velká èást energie, která je výsledkem úèinného zdroje vznícení, vstupuje do výbu¹né atmosféry. Po zahájení ohnì dojde k výbuchu, co¾ pøedstavuje významné riziko pro lidský ¾ivot a zdraví.