Soudni vyklad

Tlumoèení je to, co usnadòuje komunikaci mezi dvìma lidmi, kteøí nekomunikují v souèasném jazyce. Víme, ¾e v jakémkoli oboru mù¾e být tlumoèení provedeno ve vzdálených kategoriích. Jedním z nich je konferenèní tlumoèení. A na co se spoléhají a kdy je pou¾ívat?

Z èeho se skládá konferenèní tlumoèení?Takové konferenèní interpretace probíhají hlavnì v konferenèní spoleènosti. Mohou být implementovány bìhem rùzných debat nebo dùle¾itých obchodních jednání. Mù¾e se mezi nimi nauèit pøeklad po sobì nebo souèasnì. Pokud je pro konverzace vìt¹í skupina znakù z jiných zemí, obvykle se uplatní simultánní interpretace. Tyto po sobì jdoucí se ménì a ménì pou¾ívají, proto¾e nepøiná¹ejí takové jednoduché produkty.

Institucionální a vnitøní trhRozdìlíme konferenèní pøeklady do dvou typù trhù. Jedná se také o institucionální trh, stejnì jako o jeho vlastní. Mezinárodní instituce, jako je EDC, èasto organizují vícejazyèné schùze. Poté se pøekládá z nìkolika cizích jazykù do specifického, pøedem urèeného rodného jazyka pøekladatele. Takový konferenèní tlumoèník se proto musí setkat s velkými znalostmi a skvìlými dovednostmi. Nestaèí pouze mluvit anglicky. Dobrý konferenèní tlumoèník by mìl plynule hovoøit v rùzných jazycích. Díky tomu bude automaticky moci pøelo¾it celé konference bez ohledu na to, kdo se na nich úèastní. Pokud jde o soukromý trh, celá vìc vypadá trochu jinak. Soukromé instituce obvykle upøednostòují dvojjazyèné schùzky. Na tìchto konferencích se úèastní ¾eny ze dvou dal¹ích zemí. Na setkání se pou¾ívají pøekladatelé, kteøí hovoøí pouze dvìma specifickými jazyky.

Chcete se stát pøekladatelem?Tak¾e pokud bychom se divili, ¾e se staneme pøekladatelem, mìli bychom doplnit na¹e znalosti o tomto problému. V souèasné dobì je dokonce tlumoèení jejich podkategorií. Pokud se chceme zabývat konferenèním tlumoèením, musíme mít spoustu vìdomostí. Mìli bychom si dovolit alespoò nìkteré cizí jazyky. Díky na¹im slu¾bám budou mít prospìch mezinárodní instituce. A pokud budeme pracovat pro nì, ¾e rychle zmìníme své zku¹enosti a pøíle¾itost lidí dosáhnout lep¹í pozice.