Spravedlive hospodaoske souti e

Potrat je stále neochvìjným tématem tabu. Navzdory tomu se média neustále dotýkají tohoto závazného tématu a ukazují problém se spolehlivým oponentem potratu nebo právì naopak. Potlaèení tématu samozøejmì nepomù¾e pøi jeho øe¹ení, ale na druhé stranì jeho opìtovná výsadba není. Tak, ¾e problém existuje, není pochyb. Podle zákona a také podle morálních a nábo¾enských hodnot je potrat nebo ukonèení tìhotenství nezákonné. Je to tedy pøeru¹ení nenarozeného, ale ji¾ zapoèatého dítìte, které podléhá absolutní a nezcizitelné ochranì. Existují v¹ak právní výjimky, které umo¾òují matce dítìte strávit tìhotenství. Jedná se o ohro¾ení zdraví nebo ¾ivota matky, ¾ivota jiného dítìte a odhalení záva¾ných, nevyléèitelných vad dítìte. Existují v¹ak situace, kdy by budoucí matka nemìla být dítìtem: v¹echno je stejné jako iniciativa ¹patné fyzické kondice nebo velmi mladého vìku. V této formì samozøejmì - v polském a církevním zákonì je vylouèení tìhotenství nemo¾né. Budoucí máma je buï ilegální potrat, zpùsobuje potrat nebo narození dítìte, a pak ho obìtuje za pøijetí.

Samozøejmì, nebudeme zde ¾ádnou z karet, zakazujeme nebo podporujeme potrat, ospravedlòujeme se. Nemáme také v úmyslu skrývat skuteènost, ¾e v populárním pøípadì tìhotenství bych to nebyl schopen, ne-li neopatrnost ¾en. A co víc, lidé nejsou windfarms. V akci jsou v¾dy rùzné vìci a ¾eny a jejich postoj k urèitým vìcem jsou velmi charakteristické. A dokonce i abstrakce od neopatrných teenagerù, jejich¾ hlavní sexuální zá¾itky zastavily tìhotenství, ale to se stává. Z toho vyplývá, ¾e mocné ¾eny, které mají práci, nemohou, ale nechtìjí se s knihou smíøit, rozhodnou o potratu. Polský zákon jim samozøejmì brání, tak¾e musí hledat pozornost v nìmeckých, slovenských a rakouských nemocnicích.

Není pochyb o tom, ¾e ve skupinì nechtìných tìhotenství by bylo dùle¾ité omezit v¹e na úzké prohlá¹ení „mìlo být vnímáno“. A pokud by mìl být úspìch rozmaru ve skuteènosti zakázán v zákonem schválených bodech, mìla by polská vláda ¾enì umo¾nit ukonèit tìhotenství. Kdy¾ v¹ak, samozøejmì, z historie, i pøes splnìní zákonných podmínek, lékaøi odmítají provést zákrok, vystavují pacienta nejen ¾enì, ale i budoucímu dítìti. A existuje nepøijatelný èin.