Stupni vybuchu metanu

Datová zaøízení pro èinnost v oblasti s nebezpeèím výbuchu by mìla splòovat nejvy¹¹í bezpeènostní normy. Smìrnice ATEX Evropské unie (od spoleènosti Atmosphères Explosibles - definuje základní po¾adavky, které musí splòovat v¹echny výrobky pro pøipojení ve výbu¹ném prostøedí.

Existuje mnoho norem spojených s touto smìrnicí, která zavádí specifické po¾adavky na dotèené výrobky. Na druhou stranu podmínky, na které se nevztahuje smìrnice ani normy, mohou být pøedmìtem vnitøních pøedpisù dùle¾itých v jednom èlenském státì. Pøedpisy se koneckoncù nemohou li¹it radou, ale nemohou zvý¹it své oèekávání. Proto¾e smìrnice ATEX 94/9 / EC vy¾aduje oznaèení CE. Výrobek "ATEX", který byl oznaèen symbolem Ex, musel být výrobcem pøedem oznaèen znaèkou CE a zjistit postup posuzování souhlasu s pøíslu¹nou èástí vybraného oznámeného subjektu.Na poèátku 20. století, stejnì jako v uhelných dolech, nebyl pøi pou¾ití vhodných strojních olejù spojen významný význam, do¹lo k spou¹tìní po¾árù a výbuchù na základì hoølavých olejù a dìlení metanu. Jako pøípad matky vynálezù, stejnì po mnoha nehodách byly pou¾ity jiné typy olejù, vodní oleje, které nezvy¹ovaly úèinek metanové exploze. V dal¹ím aspektu vývoje dolù byly pou¾ity vìtrací pøístroje, poplachy a metanové filtry. Zvolený model je platným nápojem mezi mnoha potvrzeními, ¾e pøizpùsobení se vysokým standardùm souvisejícím s výsledky v oblasti výbu¹ného nebezpeèí je dùle¾itou povinností ka¾dého zamìstnavatele a zamìstnance. Nevýhodou této povinnosti jsou jak ztráty na ¾ivotu, tak i hmotné ¹kody.Spoleènost ATEKS, jak ji doporuèuje její definice, není vynálezem Evropské unie, ale je zdrojem zmìn, které na plánu vyluèují hrozby z jejich vzniku. Odkazování na obecnì uznávané bezpeènostní pøedpisy je dùle¾itým principem udr¾ování ¾ivota. Aèkoli se nehoda vyskytuje zøídka, nejdùle¾itìj¹ími dùvody jsou v¾dy vùle rychle dokonèit práci, ne spojit pravidla apod.Dodr¾ování principu ATEX a principù s ním spojených je prvním po¾adavkem na výrobní a tì¾ební sektor a slu¾by související s oblastí výbuchu (v souèasném distribuci pohonných hmot atd. Pamatovat! Nepou¾ívejte jen pou¾ívat správné produkty, ale pøemý¹lejte o dùsledcích va¹ich vad!