Toid zdravotni prevence

ATEX je právní skuteèností Evropské unie, která upravuje po¾adavky dùvìry a kontroly zdraví, které musí ka¾dý produkt splòovat pro kariéru v potenciálnì výbu¹ném prostøedí. Poslední smìrnice v návaznosti na sjednocení stávajících norem ATEX 2014/34 / EU vstoupí v platnost od 20. dubna 2016, v¹echny práce budou muset mít následující oznaèení:

1. oznaèení CE, 2. identifikaèní èíslo jednotky, která vydala osvìdèení, 3. symbol odolný proti výbuchu, 4. skupina výbu¹nosti, 5. kategorie zaøízení, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotní tøída.Ka¾dá touha zaøízení musí být navr¾ena tak, aby knihy nepøedstavují ¾ádné nebezpeèí. Vydání certifikátu od autorizované spoleènosti (. Napr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pro výzkum a certifikaci Sp Gliwice souhlasí s kontrolními postupy: 1. standardní ES pøezkou¹ení - pova¾ován za bod potvrzení, ¾e zaøízení splòuje základní po¾adavky smìrnice, zaji¹tìní 2. výrobní kvalita - postup pro schválení systému jakosti umo¾ní CE výrobek CE a prohlá¹ení o shodì 3. ovìøením výrobku - zku¹ební postup a hodnota ka¾dého materiálu vyrábí v ujednání o projektu spolupráce s informaèním zabezpeèování jakosti 4. výrobkù - postup pro stanovení pou¾ívá systém jakosti vèetnì výstupní kontrolu a zkou¹ení výrobkù, 5. souhlasu klienta - postup provádìt pøíslu¹né zkou¹ky ka¾dé kopie vyrobené výrobcem projekt slou¾í jeho soulad s mu¾em uvedeným v normì certifikátu ES pøezkou¹ení typu a oèekává data ve smìrnici, 6. wewnêt fac øízení výroby - postup pro pøípravu technické dokumentace zaøízení, dokumenty, které mají být uchovávány po dobu 10 let po vyrobení posledního 7. pøenos technické dokumentace oznámenému subjektu v pøírodì skladování, dokumentace by mìla být obecný popis, design, výkresy, schémata, popisy, seznam norem výsledky výzkumu a výpoèet, prohlá¹ení o shodì, výrobní 8.weryfikacja jednotky.