Ueesy male divky

Vysavaèe dané v prùmyslu díky reálným èistícím plochám, které se chtìjí vyèistit z øad nebezpeèných odpadù, by se nemìly vyznaèovat pouze dobrou úrovní nádr¾e a funkèností, ale také odolností proti opotøebení a pomoci proti výbuchu. V¹echny tyto vlastnosti jsou splnìny vysavaèi ATEX, co¾ je velmi dùle¾ité je vrátit do obtí¾ných podmínek, které jsou nìkdy spojeny se zdravotními a ¾ivotními riziky.

S vysavaèem ATEX je mo¾né skladovat mnoho dal¹ích suchých a vlhkých neèistot. Dokonce se vyrovnají se sbìrem v¹ech druhù prachu, strusky, trosky nebo litiny, stejnì jako kapalin. Mnoho rùzných typù vysavaèù tohoto typu umo¾òuje jejich pøizpùsobení specifickým podmínkám, ve kterých mají být pou¾ity. Prvky vysavaèe jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Pøed výbuchem na staveni¹ti v kombinaci s akumulací obrovského mno¾ství zneèi¹»ujících látek chrání sací výkon a pou¾ití speciálnì vyztu¾ené a dodateènì nesené hliníkové vrstvy filtru. V oddìlení èistících zaøízení provádìjí ve významných podmínkách nová mno¾ství a provedení.

Vysavaèe typu ATEX jsou dodávány ve vzdálených typech s nádr¾í o obsahu 40 a¾ 100 l, co¾ umo¾òuje jejich denní provoz po del¹í dobu bez nutnosti vyprázdnìní nádr¾e. Souèasnì s tak obtí¾ným rozmìrem poskytoval výrobce vysavaèe komfort plovoucího vysavaèe díky instalaci velkých kol a speciálního brzdového systému.