Ueetni program ala

Program Symfonia je balíèek, který funguje ve svìtlých i malých firmách. Jedná se o dùle¾itý integrovaný polský balíèek, který byl vytvoøen speciálnì pro prostøedí WindowsTM. Tento software funguje pøi provozování znaèky ve své èasté praxi v podstatì nahrávání a servisu ekonomických událostí.

http://cz.healthymode.eu/nonacne-ucinny-prostredek-proti-akne/

Modul Finance a úèetnictví podporuje nejdùle¾itìj¹í úèetní operace (rezervace dokumentù, rozvahy, zúètování. Modul finanèního rozboru uznává pøíli¹ mnoho úkolu podpory práce finanèního a ekonomického oddìlení spoleènosti.Aplikace s pevným majetkem umo¾òuje velmi snadné uchovávání záznamù a inventáøe dlouhodobých aktiv, správných a svìtelných hodnot. HR modul a mzdové plány poskytují správu odmìòování a údaje o zamìstnancích. Díky nim je snadné poèítat mzdy, uchovávat záznamy o pracovní dobì apod. Chrání se pøi odchodu od daòového úøadu a sociálního zabezpeèení. Mzdový modul na druhé stranì zahrnuje rùzné zpùsoby odmìòování - generuje výplaty a zprávy. Tiskne a potvrzuje pøevody.Aplikace Handel pomáhá pøi prodejích a správì skladù (záznamy o zásobách. Díky tomu je mo¾né vystavovat skladové doklady, prodej, nákup atd. Je nenahraditelný pro znaèky, které mají nìkolik poboèek a jsou plnì kompatibilní s tiskárnami a pokladnami. Fakturaèní modul je získán v rámci prodeje a prodeje. Umo¾òuje vystavovat prodejní doklady (faktury, úèty. Pracuje s fiskálními tiskárnami.Modul Malý úèet byl pøipraven pro spoleènosti, které provádìjí zjednodu¹ené úèetnictví. Zlep¹uje se pøi registraci a obsluze osad se ZUS (spolupracuje s programem P³atnik. Umo¾òuje mu vypoøádat úèty s tituly a zamìstnanci. Zjednodu¹uje analýzu ziskovosti.