Ueetni software

Moderní úèetní a fakturaèní programy, které sedí ve skupinì Windows, jsou velmi jednoduché a intuitivní. Stále existuje skupina u¾ivatelù, kteøí namísto pou¾ití my¹i radìji pou¾ívají tabulku namísto my¹i. Existují také spoleènosti nebo podnikatelé, kteøí nechtìjí investovat do nejnovìj¹ích poèítaèù. Pro nì byl vytvoøen program Comarch Klasyka, který nabízí v¹echny inovativní øe¹ení a nabídky v døívìj¹í grafické podobì.

Klasika Comarch je plnì funkèní HR a mzdový program. Nabízí mo¾nost vypoøádání úètù na zjednodu¹eném a vynikajícím úèetnictví. Jde o zachování úplného øízení skladu, spolu s registrací obchodních operací, a to jak v cizích mìnách. V rámci aplikace lze snadno pou¾ívat øadu èasopisù, zpracovávat zálohové faktury, interní prodeje a nákupy.

Modul Fakturace umo¾òuje zadávání dlouhých 160 znakù názvù zbo¾í. Má databázi bank, které mù¾ete pou¾ít k provádìní pøevodù. Pracuje s fiskálními tiskárnami.

Dal¹í èástí plánu je modul Mzdy. Slou¾í k tomu, aby vedla záznamy o souborech zamìstnancù, uvádìla seznam trhu a pøidávala pøíjmy. Je na nìm bohatý, kdy¾ si v¹iml nepøítomnosti a odchodu zamìstnancù. Tento prvek se týká i pøípravy daòových pøiznání PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 a ZUS, jako¾ i tvorby pøevodù na finanèní úøad.

Pro ka¾dého u¾ivatele pøipravil výrobce speciální návrh migrace pro ty verze programu, které pou¾ívají prostøedí Windows. To by pak byla atraktivní nabídka vzhledem k tomu, ¾e aktualizace se mù¾e skládat ze 40% slevy, a poslední mo¾nost aplikace byla plánována na základì nejnovìj¹ích technologií, vèetnì novinek a hledaných novinek v pøedpisech, které z nìjakého dùvodu nemusí pøijít klasické skupiny.