Vedl aquael osvitleni

Nouzové osvìtlení v nových èasech hraje mimoøádnì dùle¾itou funkci v oblasti bezpeènosti a zejména znamená dobrou evakuaci hostù z ohro¾ené budovy. Mimoøádnì dùle¾ité je zejména nouzové osvìtlení LED, zejména pøi zániku základního napájení svítidel. Velmi dùle¾itou my¹lenkou je nejen volba dobrého osvìtlení, ale také vhodné znaèení se znaky v¹ech komunikaèních cest a kolem velkého rizika.

Jaké nouzové moduly jsou na námìstí otevøené?Na místním trhu najdeme spoustu svítidel a speciálních nouzových modulù, které nám pøi evakuaci obyvatelstva poskytnou velmi ¹iroký stupeò bezpeènosti. Úèinky viditelné na trhu mohou být mimo jiné vyu¾ity k vytvoøení nouzového osvìtlení v sociálních interiérech, kanceláøích, soukromých bytech nebo schodi¹tích. Moderní moduly a nouzová svítidla se vyznaèují nejen svým bohatým designem, ale také rozmanitostí výkonu a splnìním velmi pøísných bezpeènostních po¾adavkù. Na regálech obchodù nejsou pøíli¹ populární nejen sí»ová svítidla pro funkèní pou¾ití, ale také moderní LED nouzové osvìtlení se zvý¹eným stupnìm vzduchotìsnosti, které lze odvá¾nì zaujmout v interiérech, kde je vysoká vlhkost, ale i mnoho opylování. Nouzové osvìtlení se zvý¹enou vzduchotìsností je ideální pro pøípady v koupelnách.

Co je tøeba vìnovat pozornost pøed nákupem?Lidé, kteøí vy¾adují profesionální nouzové osvìtlení LED, by mìli zpoèátku hledat výrobky vyrobené z vysoce kvalitních produktù. Svítidla z u¹lechtilého hliníku nebo polykarbonátu patøí mezi velmi nebezpeèné. Rámy lze také umístit na svislou stìnu a na stropy. Také stojí za to investovat ve svìtle známých a oceòovaných znaèek, díky kterým si budeme 100% jisti, ¾e budeme schopni efektivnì fungovat po mnoho let pou¾ívání. Stojí za to hledat takové názvy jako TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX nebo HYBRYD. Pøi výbìru moderního nouzového osvìtlení LED stojí za to vìnovat pozornost poslednímu, zda námi zakoupený výrobek bude obsahovat certifikát CE, který potvrzuje soulad na¹eho nouzového osvìtlení s platnými evropskými normami.

zkou¹kyNové systémy nouzového osvìtlení berou v úvahu mnoho rùzných øe¹ení, která zlep¹ují komfort pou¾ití a co je nejdùle¾itìj¹í bezpeènost instalace. Stojí za to investovat do takového nouzového osvìtlení, na kterém bude silné provádìt spoleèné zkou¹ky s pravidlem PN-EN 50172. V moderních svítidlech se samoèinným testem bude základní mìsíèní funkèní test pravdìpodobnì veden v automatickém systému, stejnì jako testy osvìtlení. Na domácím trhu jsou také speciální nouzová svítidla, která jsou urèena pro místnosti, kde je tøeba zaznamenat historii zkou¹ek jednotlivých nouzových svítidel.

Kde musíte být zamìøeni?Nouzové osvìtlení a konkrétnì øeèeno, evakuaèní osvìtlení by mìlo být provádìno na v¹ech evakuaèních trasách ve vnìj¹ích zaøízeních a budovách kolektivního bydli¹tì. Nouzové osvìtlení by mìlo být pøijímáno stále na v¹ech silnicích, které mají být evakuovány a podporovány pouze umìlým svìtlem. Rozhodnì byste mìli dát více do kin, do divadel, do rùzných velkolepých místností, studoven, èasopisù, konferenèních místností, sportovních hal, zábavních podnikù, muzeí a do velkých veøejných budov.