Vlasy a krasy

Mùj neteø zvlá¹tì miluje hraní s vlasy, mù¾ete ji hodit hodinu, vyèistit ji a zvednout ji. Zároveò je skuteènì odhodlána, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo hezky, doká¾e si udìlat pradlo pradlo, nìkdy si na nì polo¾í nìjaké vlasové doplòky, nebo je pøitiskne. Má rád nejèastìji ¹kolní pøedstavení a vìnuje se jim. Její poslední role královny Scarey v¹ak existovala a potøebovala perfektní úèes a obleèení. Zpoèátku se jí matka zapletla nìkolika stu¾kami, na nì¾ byly pøipoutány stuhy. Pak ta ú¾asná jedenáctiletá øekla ne, ne, ne jednou. Vlastnì se podívám do kudrnatých vlasù .... tak to zaèalo. Poloèas pøetaktování a jejich spojení. Vypadala krásnì jako dùle¾itá princezna. Teprve tehdy, kdy¾ se stane s rozmazlenými dìvèaty, rychle zmìnila názor. Nespoléhejte se na pøítomnost, ¾e od poèátku produkce a¾ po pøedstavení uplynulo dvì hodiny. Neoèekávanì ... zcela zmìnila my¹lenku, ale ve svém jazyce to znìlo témìø nic jako "ne, já prostì nechci, nepamatuji si nic jako princeznu, je otroka". Poprosila se o nový úèes, její vlasy se rozøezaly na stranu volné koky. Proto¾e, samozøejmì, jak jsem psal døíve, jsme nyní schopni krájet vlasy, a tak to v¹echno ¹lo velmi rychle. Její matka na samém konci extra byla dodateènì provedena bìhem nìkolika minut.

Podprsenky pro dívky