Zakladni jazykove znalosti

Pøeklady, bez ohledu na jejich povahu, nepochybnì vy¾adují vynikající studium cizích jazykù spolu s jeho kulturním kontextem. Existují v¹ak pøeklady, které jsou levnì stresující, ménì obtí¾né a ty, které vy¾adují, aby tlumoèník zahrnoval sto procent sebe a které se navíc zavazují k velkému stresu. O jakých pøekladech mluvíme? Jsou to souèasné po sobì jdoucí vlivy.

Co je stejné?

Konsekutivní tlumoèení patøí do skupiny tlumoèení. Tato skuteènost si také pøeje, aby pøekladatel mìl mimoøádnou sílu pro stres. Tyto pøeklady spoèívají v tom posledním, ¾e mluvèí nejprve mluví, a kdy¾ mlèí, pøekladatel dává obsah posluchaèùm, ale nyní je pøelo¾en do cílového jazyka. Mluvèí si je samozøejmì dobøe vìdom toho, ¾e musí provést odpovídající pøestávky, adekvátnì poslednímu, a» u¾ má pøekladatel k dispozici informace, nebo zda jen poslouchá, ale pamatuje si dùvod, proè si pamatuje, komunikuje pøelo¾ený obsah.

Taková ¹kolení jsou snadná?

S integritou nejdou snadno, i kdy¾ to bylo lehké, ne-specialista. V moderních pøekladech by mìlo být vzato v úvahu, ¾e pøekladatel musí být dokonale obeznámen s jazykem. Nepøejde do slovníku, stejnì jako jeho kolegové, kteøí jsou v kanceláøi a vyuèují nìjaké dokumenty. Není to období pro my¹lení. Také zde chce být splnìn pøeklad. Ne bìhem dohodnuté 24 nebo 48 hodin. Ale teï poslouchat posluchaèe. Pøekladatelem nesmí být pouze èlovìk, který je dokonale obeznámen s jazykem, ale také sebevìdomý, odolný vùèi zranìní a dokonale si pamatuje, co sly¹í.

Postupné informace jsou obtí¾né. A jsou ti, kteøí dokonale pochopili umìní takového pøekladu. V Polsku máme opravdu mnoho skvìlých pøekladatelù, kteøí pracují v nejvìt¹í míøe. Vidíme je na jiném typu obchodních jednání, tiskových konferencí nebo jednání.