Zapojeni do rozvoje spoleenosti

Jsme obzvlá¹tní, ¾e vývoj na¹í jednotky chce ze spokojenosti v¹ech zákazníkù, kteøí vyu¾ívají samotné polské slu¾by, a pak instalaèní jednotky, specializované prodejny, stavby a investory, kteøí jsou koneènými pøíjemci.

Jsme pøesvìdèeni, ¾e roz¹iøování obchodní nabídky, zkrácení dodacích lhùt, zvy¹ování kvalifikace zamìstnancù a neustálé zlep¹ování úrovnì slu¾eb zákazníkùm a forma poskytovaných zaøízení zaruèuje dosa¾ení plánovaného cíle.

Sna¾íme se vynalo¾it ve¹keré úsilí, abychom zajistili, ¾e na¹i pøíjemci budou spokojeni a vìdomi praktické hodnoty a znaèky zaøízení, které poskytujeme.

Ventilátor oznaèený slovem "explosion proof" je obdélníkový pøístroj odolný proti výbuchu, urèený pro provoz v prostøedí s nebezpeèím výbuchu, vhodný pro montá¾ do v¹ech prací v pravoúhlých vìtracích kanálech. Postavena z pozinkované plechové oceli a umístìna v kontrolní klapce, umo¾ní pøístup k motoru a rotoru bez nutnosti odvzdu¹nìní.

Odstøedivé ventilátory jsou vyrábìny v souladu se svìtovou normou ISO 9001. Jsou urèeny pro zem v oblastech s nebezpeèím výbuchu mimo miny a dùlní výkopy. Ventilátory mají rotory vyrobené z hliníkových slitin nebo obì¾ných kol z ocelových plechù, samoèistící, prá¹kovì lakované. ®ádný dùvod pro kvalitu, obì¾né kola vyrovnané v souladu s normou ISO 1940-1. Pouzdro, které je svaøováno z ocelových plechù, je prá¹kovì pota¾eno èernì. Skøíò má kontrolní a drená¾ní otvor. Konstrukce má detaily z mosazného plechu, které sni¾ují riziko jiskøení. Rotory a oblo¾ení byly vyrobeny z pozinkovaného, pozinkovaného nebo nerezového provedení.

Støe¹ní ventilátory se pou¾ívají pro sociální a výrobní vìtrání v oblastech ohro¾ených výbuchem. Stroje mají pøímý pohon, rotor s lopatkami, které jsou naklonìny dozadu, z obyèejného pozinkovaného hliníkového náboje. Ventilátory jsou vybaveny tøífázovým motorem, který je pøizpùsoben pro èinnost v prostøedí s nebezpeèím výbuchu