Zneei tini ovzdu i v eelisti

V souèasných obdobích v zneèi¹tìní ovzdu¹í, jako jsou prach, pevné èástice a cokoli, mohou pøedstavovat riziko pro plíce a mohou vyvolat alergické reakce v úspì¹ném procházení kù¾í.

V mnoha prùmyslových procesech se zneèi¹»ující látky dostávají do atmosféry z pohledu prachu a pevných èástic. Vysoce køehké pracovní èástice a prach ve vzduchu mohou být nebezpeèné pro zdraví, v systému, s ním¾ je chceme vybrat pøedtím, ne¾ se dostanou do respiraèního organismu.

Dùle¾itými zdroji prachu jsou øezání, brou¹ení a zlep¹ování procesù a výroba prá¹kù v potravináøském a farmaceutickém prùmyslu. Zpracování tkanin, studených materiálù a slouèenin se také kombinuje s tvorbou prachu a vláken, které mohou být smrtelné pro plíce a zpùsobují alergické reakce. U nìkterých prùmyslových odvìtví, které jsou vystaveny pùsobení ¹kodlivých prachù, je po¾adována vlastnost extrakce prachu atex, tj. Sbìraèe prachu vyrobené v souladu s direktivou EU pro ATEX. Schválené spoleènosti mají rùzné typy sbìraèù prachu, odsávací ramena, stejnì jako øe¹ení pro èi¹tìní, odsávání a filtraci.

Explosivní prach a potenciálnì výbu¹ná atmosféra se mohou nastavit v nových pracovních prostøedích.

Proto¾e výbu¹ný prach, který pochází z nìkterých organických materiálù, syntetických materiálù a kovù, má výbu¹né vlastnosti, musíme vìnovat dostateènou pozornost tomu, abychom zabránili výbuchu prachu. Evropské spoleèenství získalo v oblasti údr¾by dvì smìrnice, které se týkají atmosféry rychlého a hoølavého prachu, nazývají se smìrnice ATEX.

Realizace tìchto dvou smìrnic vedla k úèinkùm zlep¹ené ochrany proti výbuchu - bylo nutné provést rùzné technické a organizaèní práce. Vyu¾itím nejlep¹ích odborníkù ve vìdì o filtraci vzduchu v prùmyslu vyvíjí spoleènosti produkty, které splòují po¾adavky smìrnice ATEX, které splòují v¹echny bezpeènostní normy.

Zaji¹tìní souladu s mo¾nými státními nebo malými pøedpisy je v odpovìdnosti polských obchodních spoleèností a spotøebitelù.